RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights - 08-2019 -Antimisbruikbepaling

Hervorming vennootschapsbelasting – Wijziging afsluitingsdatum boekjaar – Nieuwe circulaire

 

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet in een specifieke antimisbruikbepaling bij de inwerkingtreding van de nieuwe fiscale maatregelen volgend op het Zomerakkoord. Krachtens deze antimisbruikbepaling blijft elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 aangebracht wordt aan de afsluitingsdatum zonder uitwerking voor de toepassing van de hervormingsmaatregelen.

In 2018 werd reeds anoniem contact opgenomen met de belastingadministratie teneinde diens standpunt over de concrete toepassing van de antimisbruikbepaling te vernemen. Aanvankelijk werd ons medegedeeld dat deze bepaling niet geacht werd automatisch toepassing te vinden daar een al te strikte interpretatie vanuit een praktisch oogpunt tot de nodige kopzorgen zou leiden. Indien de wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar niet zou gebeuren omwille van fiscale redenen zodat er aldus geen sprake kon zijn van fiscaal misbruik an sich dan, voegde de administratie daar aan toe, zou de antimisbruikbepaling derhalve geen toepassing vinden. 

Inmiddels heeft de administratie haar standpunt echter grondig bijgeschaafd en verder toegelicht in een recent gepubliceerde circulaire (circulaire 2019/C/50 dd. 17 juni 2019 over de toepassing van de antimisbruikbepalingen bij de inwerkingtreding van de wet van 25.12.2017) teneinde de praktische uitwerking van deze specifieke antimisbruikbepaling verder toe te lichten. Deze circulaire bespreekt onder meer de concrete gevolgen van de diverse maatregelen met het oog op het invullen van de belastingaangifte. Tevens wordt benadrukt dat de antimisbruikbepaling van toepassing is op elke wijziging die wordt aangebracht aan de afsluitingsdatum van het boekjaar zodat geen onderscheid gemaakt dient te worden naar gelang deze wijzigingen al dan niet vrijwillig worden doorgevoerd en/of gedreven worden door fiscale motieven. 

Rekening houdend met wat voorafgaat dient wanneer in voorkomend geval de afsluitingsdatum van het boekjaar in de periode tussen 26 juli 2017 tot einde aanslagjaar 2021 gewijzigd wordt, fiscaaltechnisch enkele correcties in de aangifte vennootschapsbelasting verwerkt worden. Meer bepaald zal voor één en dezelfde aangifte het belastbaar tijdperk opgesplitst dienen te worden in twee periodes: één periode waarin geen rekening moet gehouden worden met de bepalingen die verbonden zijn met de eerste fase van de hervorming, en een tweede fase waarin daadwerkelijk rekening gehouden zal moeten worden met deze bepalingen. Een tussentijdse boekhoudkundige afsluiting is met andere woorden vereist, teneinde de belastbare grondslag voor beide périodes te kunnen samenstellen.

Mocht u bijkomende informatie of assistentie wensen in verband met het bovenstaande, staat het tax team van RSM België uiteraard steeds te uwer beschikking (intertax@rsmbelgium.be). 
 

Download onze Tax Insight

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us